Felhő ikon

SZÜNETMENTES ÁRAMELLÁTÁS

Szervertermek tervezését, építését és karbantartását teljes körűen vállaljuk, saját szakembereinkkel és ügyfelünk képviselőivel karöltve, folyamatosan ellenőrizve és betartatva az előírt minőségi követelményeket.

Ora2

SZÜNETMENTES ÁRAMELLÁTÁS

A szünetmentes berendezések piacán a lehető legszélesebb kínálat nyúj- tására törekszünk. Beszállítónk, a minőségközpontúságáról híres APC (by Schneider Electric) termékei a teljes skálát lefedik teljesítményben.

Aggregator 2

DIESEL AGGREGÁTOR

Partnereink egyedi igényeinek megfelelő, testreszabott, beltéri és kültéri, mobil vagy fix kivitelű diesel üzemű áramfejlesztő berendezéseket kínálunk, vezérlésüket pedig az adott rendszerhez optimalizálva építjük ki.

Üres vIllanykörte2

SPECIÁLIS MEGOLDÁSOK

A villamosenergia-elosztás minden területére tervezünk és szerelünk egyedi kapcsolószekrényeket az általános elosztótól kezdve a komplex megoldásokig, melyet saját mérnökeink és technikusaink tesztelnek.

 

Általános Szerződési Feltételek

A WATTMESTER Kft. – Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

1. Az ÁSZF alkalmazása

1.1. A WATTMESTER Kft. szállításai és szolgáltatásai – ha a WATTMESTER Kft. és a vele szerződő fél (továbbiakban: Vevő) írásban kölcsönösen másként nem állapodik meg - kizárólag a jelen ÁSZF rendelkezései alapján teljesülnek.

1.2. Az ÁSZF alapján létrejövő szerződés módosítására kizárólag írásban, a Vevő és a WATTMESTER Kft. közös megegyezése alapján kerülhet sor. Ha a WATTMESTER Kft. és a Vevő írásban másként nem állapodik meg, úgy a jelen ÁSZF–et kell alkalmazni a WATTMESTER Kft. szállításaira és szolgáltatásnyújtására abban az esetben is, ha a Vevő saját kidolgozott általános szerződési feltételekkel rendelkezik.

2. A szállítási szerződés létrejötte

2.1. A WATTMESTER Kft. a termék ismertetőiben és prospektusaiban megadott ajánlataihoz nincs kötve, azok feltételei a WATTMESTER Kft. beszállítóinak szállítási feltételeiben bekövetkező változások alapján módosulhatnak.

2.2. Vevő az elvégzendő munkát írásban – elektronikus módon –e-mail útján -, továbbá szóban vagy telefaxon rendelheti meg. A WATTMESTER Kft. a megrendelések esetén kéri a Vevőtől, hogy a szóban vagy telefon útján, illetőleg elektronikus módon tett megrendelését írásban, cégszerűen aláírva erősítse meg. Vevő a megrendelésben adja meg az elvégzendő munka leírását. Kétség esetén a WATTMESTER Kft. a megrendelés kiegészítésére hívja fel a Vevőt.

2.3. A megrendelés a WATTMESTER Kft.-nek a szóban vagy elektronikus módon tett megrendelés írásbeli megerősítésekor, azaz a Vevő nyilatkozatának WATTMESTER Kft. általi átvétele napján jön létre, az írásbeli közléseknek megfelelő tartalommal. A WATTMESTER Kft. egyes megrendeléseket, a megrendelt munka fajtájára, illetőleg más egyedi tulajdonsága alapján egyedi megrendelésként – egyedi megrendelés – kezel. A WATTMESTER Kft. a megrendelést írásban visszaigazolja, és a visszaigazolásban részletesen közli a munkavégzéssel, a teljesítéssel, az ellenértékkel, a fizetési határidőkkel kapcsolatos, valamint az általa az adott megrendelés kapcsán lényegesnek ítélt feltételeket. A Vevővel a megrendelésre küldött dokumentumban közli, hogy megrendelését egyedi megrendelésként tartja nyilván. A felek között a szerződés akkor jön létre, amikor a Wattmester Kft-nek a megrendelésre küldött írásbeli visszaigazolásában megjelölt feltételeket a vevő ugyancsak írásban tett nyilatkozattal elfogadja, vagy felek külön okiratba foglalt egyedi szerződést kötnek. Előbbi esetben a szerződés létrejöttének helye a Wattmester Kft. székhelye, időpontja pedig az a nap, amikor a vevő elfogadó nyilatkozata a Wattmester Kft-hez megérkezik-, míg utóbbi esetben a szerződés létrejöttének helye és ideje a külön okiratba foglalt egyedi szerződés megkötésének helye és időpontja. A szerződés létrejötte, módosítása, vagy megszüntetése csak írásban lehetséges.

2.4. A felek között létrejött szerződés tartalma tekintetében a Ptk. 6:63.§ (5) bekezdésében foglaltak nem alkalmazhatók.

2.5. A WATTMESTER Kft. jogosult a létrejött szerződéstől egyoldalúan elállni, amennyiben a Vevő hitel, illetőleg fizetőképességét cáfoló tények merülnek fel, így különösen, ha Vevő ellen csőd vagy felszámolási eljárás megindítására került sor.

2.6. A munka befejezése előtt vevőt a Wattmester Kft. szerződésszegésének hiányában sem elállási, sem felmondási jog nem illeti meg. Amennyiben a Vevő a létrejött szerződéstől, a munka befejezése előtt mégis eláll, vagy a szerződést felmondja, az részéről szerződésszegésnek minősül, mely esetben köteles a WATTMESTER Kft.-nek megtéríteni az elállásból, illetve felmondásból eredő kárát, így különösen a már elvégzett munka értékét, valamint az egyedi megrendelés esetén az árajánlatban szereplő anyag és munka teljes értékének 100%-t, valamint a WATTMESTER Kft. munka elvégzésével kapcsolatos egyéb igazolt kárait és költségeit. Vevő a szerződésszegéssel okozott károkért nemcsak a szolgáltatás tárgyában bekövetkező károk mértékéig felel, hanem ilyen esetben is a tényleges kárra, az elmaradt haszonra, valamint a költségekre is kiterjedő teljes körű kártérítési felelőssége van.

3. Teljesítési határidő

3.1. A WATTMESTER Kft. a részteljesítés jogát fenntartja minden egyes szerződése tekintetében. Részteljesítés esetén a munka elvégzésének arányában köteles a Vevő az árat megfizetni.

3.2. A WATTMESTER Kft. által közölt munkamegkezdés és befejezés időpontjai tájékoztató jellegűek, melyek a WATTMESTER Kft. beszállítói és alvállalkozói teljesítéseinek, valamint egyéb, előre nem látható körülmények következtében módosulhatnak. A tájékoztató jellegű időpontokhoz képest a munkák késedelmes megkezdéséből, illetve befejezéséből eredő károkért a WATTMESTER Kft. felelősséget nem vállal.

3.3. A WATTMESTER Kft. köteles minden tőle joggal elvárható intézkedést megtenni, hogy az eredeti munkamegkezdési és befejezési határidőt betartsa.

4. Átadás-átvétel, minőségi, mennyiségi kifogások

4.1. A átadás-átvételre a munkavégzés helyszínén kerül sor. Az átadás – átvétel időpontját a Wattmester Kft. jelöli meg. A WATTMESTER Kft. az elvégzett munka átvételével megbízott személyt a Vevő e feladatra kijelölt olyan képviselőjének tekinti, aki a munka átvételén túl, az átadás-átvétellel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére is jogosult. Amennyiben az átadás-átvételre a Vevő által megjelölt helyen kerül sor, úgy az elvégzett munkával kapcsolatos későbbi reklamációt WATTMESTER Kft. nem fogad el. Az átadás- átvételi eljárásról felek jegyzőkönyvet vesznek fel.

4.2. Vevő köteles az átadás-átvétel időpontjában az átvett munkák tekintetében az átvételkor szemrevételezéssel észlelhető minőségi kifogásait megtenni, és a WATTMESTER kft-vel közölni. Felek az átadás-átvételt követően, amennyiben a Vevő nem élt kifogással, WATTMESTER Kft. a számlát az elfogadott árajánlat szerint elkészíti és átadja Vevőnek, melyet a vevő a számlában megjelölt fizetési határidőn belül kiegyenlíteni köteles.

4.3. Vevő az átadás-átvételt követően kizárólag a szemrevételezéssel nem észlelhető hibák (rejtett hiba) miatt élhet minőségi kifogással a munkára és a használt anyagokra vonatkozó kötelező jótállási – illetőleg garanciális időn belül. Rejtett hiba esetén a WATTMESTER Kft. a munkavégzéshez használt anyagot megvizsgálja a tekintetben, hogy az minőségileg megfelel-e a gyártó által írt minőségi követelményeknek. WATTMESTER Kft. kizárólag abban az esetben tartozik felelősséggel, ha a termék az átadás-átvétel pillanatában nem felelt meg a gyártója által írt műszaki feltételeknek.

4.4. Amennyiben az átadás – átvételi eljárás azért hiúsul meg, mert a vevő a jegyzőkönyv felvételét alapos ok nélkül megtagadja, úgy az átadás-átvétel időpontjának esedékességével köteles a szolgáltatás ellenértékének, valamint az ezzel okozott esetleges károknak, illetve költségeknek a teljes körű megtérítésére.

5. Árak és fizetési feltételek

5.1. Az árlistákban, és egyéb kiadványokban feltüntetett árak csak tájékoztató jellegűek, érvényesnek csak a konkrét munkára vonatkozó árajánlatban szereplő ár tekinthető.

5.2. Az átvett munka vagy nyújtott szolgáltatás ellenértéke az erről szóló számlában megjelölt időpontban esedékes. A számla kiegyenlítésére a számlában megjelölt fizetési módon kerül sor. A WATTMESTER Kft. a számla kiállítására – ha a felek másként nem rendelkeznek – a termék átadás-átvételének, illetőleg – amennyiben az átadás- átvétel a vevőnek felróhatóan, alapos ok nélkül hiúsul meg – a meghiúsult átadás- átvétel időpontjának esedékességével jogosult. Amennyiben a Vevő az ellenértéket átutalással egyenlíti ki, úgy a felek a fizetést az ellenérték WATTMESTER Kft. bankszámláján való jóváírással tekintik teljesítettnek.

5.3. A WATTMESTER Kft. jogosult a Vevő részére a határidőben át nem vett munka értékéről számlát kiállítani és azt a Vevő részére megküldeni, aki azt az átvétel elmulasztása ellenére is köteles a számlában megjelölt időpontig kiegyenlíteni.

5.4. Az ellenérték részletekben történő teljesítésére kizárólag a WATTMESTER Kft. külön írásos hozzájárulása alapján kerülhet sor.

5.5. Fizetési késedelem esetén, a késedelem idejére a WATTMESTER Kft. a PTK 6:155. § szerinti késedelmi kamat és a késve fizetés miatti költségátalány felszámítására jogosult.

5.6. A fizetési feltételek megsértése esetén WATTMESTER Kft. jogosult a Vevőnek az esetlegesen nyújtott fizetési kedvezményeket egyoldalúan visszavonni és a Vevővel szemben fennálló valamennyi követelését esedékessé tenni. Jogosult továbbá a szerződéstől egyoldalúan elállni és a szerződésszegésből eredő kárát Vevővel szemben érvényesíteni. Vevő a szerződésszegéssel okozott károkért ez esetben is a tényleges kárra, az elmaradt haszonra, valamint a költségekre is kiterjedő teljes körű kártérítési felelőssége van.

6. Felelősség

6.1. Amennyiben a Felek közti megállapodás másként nem rendelkezik, a WATTMESTER Kft. nem felel olyan károkért, amelyek nem közvetlenül a teljesítéséből erednek.

6.2. A WATTMESTER Kft. prospektusaiban, weblapján és egyéb írásos anyagaiban szereplő adatok kizárólag tájékoztató jellegűek, azok írásos ajánlatnak nem minősülnek azok tartalmáért a WATTMESTER Kft. csak abban az esetben vállal felelősséget, ha azt a felek külön egyeztették és erről írásos dokumentum készült.

7. Záró rendelkezések

7.1. WATTMESTER Kft. az ÁSZF-t a Vevők számára az alábbi helyeken teszi közzé: Interneten a WATTMESTER Kft. hivatalos honlapján (www.wattmester.hu), mindenkori székhelyén, jelenleg a 1037 Budapest, Csillaghegyi út 13.

7.2. A WATTMESTER Kft. az ÁSZF esetleges módosításait a 7.1. pontban megjelölt helyeken ugyancsak közzéteszi. A módosult rendelkezéseket a WATTMESTER Kft. a hivatalos honlapján való közzététel időpontját követően létrejött szerződések tekintetében alkalmazza.

7.3. A Vevő bármely termék, szolgáltatás megrendelésével elismeri, hogy az ÁSZF rendelkezéseit ismeri, azokat tudomásul veszi és betartja. Ugyancsak a termék, szolgáltatás megrendelésével ismeri el a vevő, hogy az ÁSZF rendelkezéseit elfogadja. Az ÁSZF alkalmazására vonatkozó figyelmeztetés a WATTMESTER Kft. valamennyi számláján és a megrendelés írásbeli vagy elektronikus úton történő visszaigazolásán, megkötött szerződésében is olvasható.

7.4. A Vevő szerződésből származó jogai és kötelezettségei kizárólag a WATTMESTER Kft. hozzájárulásával ruházhatóak át.

7.5. Amennyiben a WATTMESTER Kft. és a Vevő között az ÁSZF alapján történt teljesítésből eredően jogvita keletkeznék, úgy a Felek - hatáskörtől függően - alávetik magukat a Fővárosi Bíróság vagy a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének.

7.6. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott rendelkezések tekintetében a Magyar Köztársaság hatályos jogszabályai az alkalmazandók.

7.7. Az ÁSZF egyes pontjainak vagy rendelkezéseinek az érvénytelensége nem érinti a teljes ÁSZF érvényességét.

7.8. Jelen ÁSZF 2015.04.01. napján lép hatályba, az ezt követően létrejött szerződések tekintetében kell alkalmazni.

wattmester2013feher

 

    

 

   V95 Logisztikai Központ
   1037 Bp., Csillaghegyi út 13.
   Telefon: +36-1-436-0630
   Fax: +36-1-436-0631
   E-mail: wattmester@wattmester.hu

 

  

 

 

TÜV logo

                           „A minőség még sokáig megmarad,

                           amikor az árat már rég elfelejtették.”

                                               Harry Gordon Selfridge